Chào mừng bạn đến với website Mầm non 7A
Thứ tư, 7/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 907

Kế hoạch tự đánh giá của Trường Mầm non 7A năm học 2020 - 2021

Kế hoạch tự đánh giá của Trường Mầm non 7A năm học 2020 - 2021

TRƯỜNG MẦM NON 7A

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

 

Số: 134/KH-MN7A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Thạnh, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

 

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

II. Phạm vi tự đánh giá

 Trường mầm non triển khai hoạt động tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ tự đánh giá là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ-HĐTĐG ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Trường Mầm non 7A, Hội đồng gồm có 10 thành viên (Danh sách kèm theo).

 

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác (Danh sách kèm theo).

a) Nhiệm vụ cụ thể nhóm thư ký:

 -  Tổng hợp các phiếu đánh giá tiêu chí của các nhóm công tác.

 -  Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.

b) Nhiệm vụ cụ thể các nhóm công tác:

-  Phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

-  Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.

-  Lập bảng Danh mục mã minh chứng.

-  Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

-  Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng tự đánh giá.

-  Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);

-  Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết).

-  Dự thảo báo cáo tự đánh giá.

-  Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tự đánh giá.

-  Bổ sung và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá sau khi có các ý kiến góp ý.

-  Đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng.

3. Phân công thực hiện

TT

Tiêu chí

Nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

1

Tiêu chí 1.1; 1.2; 1,3; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.10.

Phạm Kiên Trinh

Hoàng Thị Hải Hà

Lê Thị Trà Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng nhóm

Thư ký

 

 

Tiêu chí 1.4; 1.8

Phạm Kiên Trinh

Mai Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thảo

Trưởng nhóm

Thư ký

2

Tiêu chí 2.1.

Phạm Kiên Trinh

Hoàng Thị Hải Hà

Lê Thị Trà Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng nhóm

Thư ký

 

3

Tiêu chí 2.2.

Trần Thanh Hương

Mai Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thảo

Trưởng nhóm

Thư ký

4

Tiêu chí 2.3.

Trần Thanh Hương

Hồ Thị Xuân Mai

Phan Thanh Loan

Trưởng nhóm

Thư ký

5

Tiêu chí 3.1; 3.3; 3.4; 3.6.

Trần Thanh Hương

Hồ Thị Xuân Mai

Phan Thanh Loan

Trưởng nhóm

Thư ký

6

Tiêu chí 3.2; 3.5.

Phạm Kiên Trinh

Mai Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thảo

Trưởng nhóm

Thư ký

7

Tiêu chí 4.1; 4.2.

Phạm Kiên Trinh

Hoàng Thị Hải Hà

Lê Thị Trà Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng nhóm

Thư ký

 

8

Tiêu chí 5.1; 5.2; 5.4.

Phạm Kiên Trinh

Mai Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thảo

 

Trưởng nhóm

Thư ký

9

Tiêu chí 5.3

Trần Thanh Hương

Hồ Thị Xuân Mai

Phan Thanh Loan

Trưởng nhóm

Thư ký

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

1. Thời gian: Lúc 16g30 ngày 28/9/2020.

2. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

3. Nội dung, chương trình tập huấn: Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tự đánh giá: Hướng dẫn lại việc xác định nội hàm, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non (Theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non).

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện liên quan khác) và thời điểm cần huy động/ cung cấp

1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các loại nguồn lực cần được huy động/ cung cấp

Thời điểm huy động

Ghi chú

1

Tiêu chí 1.1; 1.2

Phạm Kiên Trinh

Lê Thị Trà Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

29/9/2020

 

Tiêu chí 1.3

Phạm Kiên Trinh

Lê Thị Trà Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

29/9/2020

 

Tiêu chí 1.4

Phạm Kiên Trinh

Mai Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thảo

30/9/2020

 

Tiêu chí 1.5; 1.6; 1.7; 1.9

Phạm Kiên Trinh

Hoàng Thị Hải Hà

Lê Thị Trà Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

30/9/2020

 

Tiêu chí 1.8

Phạm Kiên Trinh

Mai Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thảo

06/10/2020

 

Tiêu chí 1.10

Trần Thanh Hương

Hồ Thị Xuân Mai

Phan Thanh Loan

07/10/2020

 

2

Tiêu chí 2.1

Phạm Kiên Trinh

Lê Thị Trà Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

08/10/2020

 

Tiêu chí 2.2

Trần Thanh Hương

Mai Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thảo

09/10/2020

 

Tiêu chí 2.3

Trần Thanh Hương

Hồ Thị Xuân Mai

Phan Thanh Loan

13/10/2020

 

3

Tiêu chí 3.1; 3.3; 3.4; 3.6

Trần Thanh Hương

Hồ Thị Xuân Mai

Phan Thanh Loan

13/10/2020

 

Tiêu chí 3.2; 3.5

Phạm Kiên Trinh

Mai Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thảo

14/10/2020

 

4

Tiêu chí 4.1; 4.2

Phạm Kiên Trinh

Lê Thị Trà Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

15/10/2020

 

5

Tiêu chí 5.1; 5.2; 5.4

Phạm Kiên Trinh

Mai Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thùy Trang

Đinh Thị Thảo

19/10/2020

 

Tiêu chí 5.3

Trần Thanh Hương

Hồ Thị Xuân Mai

Phan Thanh Loan

19/10/2020

 

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai tự đánh giá: không có

          VIII. Dự kiến các minh chứng cần thu thập

1. Phân tích tiêu chí, tìm minh chứng

Nhóm công tác, cá nhân được phân công thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng tự đánh giá thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập đượclập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).

2. Dự kiến các minh chứng cần thu thập

  1. Đối với Mức 1, 2 và 3

(Xem phần phụ lục của Kế hoạch)

IX. Thời gian và nội dung thực hiện

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ngày

25/9/2020 – 28/9/2020

 

1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng tự đánh giá và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động tự đánh giá.

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá.

3. Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;

- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;

- Dự thảo và ban hành Kế hoạch tự đánh giá.

4. Phổ biến Kế hoạch tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.

Ngày

29/9/2020 – 18/10/2020

 

1. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tự đánh giá cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan.

2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

Ngày

19/10/2020 – 31/10/2020

 

1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

2. Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được

3. Lập bảng Danh mục mã minh chứng

4. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí

Ngày

01/11/2020 – 28/11/2020

Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Ngày

29/11/2020 – 31/12/2020

 

Họp hội đồng tự đánh giá để:

- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động tự đánh giá;

- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng tự đánh giá;

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết).

- Dự thảo báo cáo tự đánh giá.

Ngày

04/01/2021 – 28/02/2021

Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá và các nội dung liên quan;

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo tự đánh giá.

Ngày

01/3/2021 – 31/3/2021

 

- Thông qua báo cáo tự đánh giá đã chỉnh sửa, bổ sung

- Công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường;

- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tự đánh giá;

- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá sau khi có các ý kiến góp ý;

- Đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng.

Ngày

01/4/2021 – 29/4/2021

 

1. Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá ký tên vào danh sách trong báo cáo tự đánh giá. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành;

2. Gửi báo cáo tự đánh giá và công văn cho cơ quan quản lý trực tiếp;

3. Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

4. Lưu trữ báo cáo tự đánh giá, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.

 

Ngày 01/5/2021 – 25/5/2021

 

1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.

2. Cập nhật lại báo cáo tự đánh giá (nếu cần) trước khi thực hiện việc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Kiên Trinh

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86