Chào mừng bạn đến với website Mầm non 7A
Thứ tư, 7/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 104

Công khai Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 - 2021

Công khai Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 - 2021

Công khai Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 - 2021

BIỂU MẪU CÔNG KHAI

(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 01

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 7A

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 - 2021

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

98% trẻ tăng cân qua các kỳ cân, 2% đứng cân (là trường hợp trẻ thừa cân)

98% trẻ tăng cân qua các kỳ cân, 2% đứng cân (là trường hợp trẻ thừa cân)

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TTGDĐTngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT)

Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TTGDĐTngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT)

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

97-100% đạt theo yêu cầu độ tuổi 97-100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi

97-100% đạt theo yêu cầu độ tuổi 97-100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

Thực hiện Tốt

Thực hiện Tốt

 

                                                                          Bình Thạnh, ngày 01 tháng 10 năm 2020

                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                          

 

 

 

                                                                             Phạm Kiên Trinh


Viết bình luận

86